หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกร (พิเศษ) รุ่นที่ 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเชิญอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม"

***หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกร (พิเศษ) รุ่นที่ 1

หนังสือแจ้ง อปท. >>> https://drive.google.com/open?id=12aCwq3oKkYnVnK-bjdKiAHIL-It_u1sV

รายชื่อภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 1 >>>https://drive.google.com/open?id=1G4em5CS3QKCNzIj1-Zf3f2aeo_pOiZGd

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม >>>https://drive.google.com/open?id=1M94ibM_IS0CkLTBPHadPu2QSMsCnd8zx

หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ >>> https://drive.google.com/open?id=1ZniBc_3OI0Kv4lri3S7F0DIZPabdEHvT

ตารางสอน ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ >>>https://drive.google.com/open?id=1CS2L9En4eBD8P8HnTeKT-Et-6ZriKTeU

กำหนดการอบรม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (1) >>>https://drive.google.com/open?id=1nCk8c5x23jfkb9VIFBFNNzwX1geCtJQ8