ขอเชิญอบรมหลักสูตรกฎหมายควบคุมอาคาร

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายผังเมือง

กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายการขุดดินและถมดิน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
https://drive.google.com/file/d/0B8jcSZBzq_UxZ0NZZ0twaXpzNjQ/view?usp=sharing***********
Facebook : https://www.facebook.com/thailocalcivil/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCAUxryjzmwYrZUeQ6Kl-irA?sub_confirmation=1