ขอเชิญอบรมประมาณราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ.แพร่

  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย    


จัดดำเนินการโครงการฝีกอบรมหลักสูตร“การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมาณราคางานก่อสร้าง/การทบทวนและการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และ การพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๐”  รุ่นที่ ๘

ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น