ขอเชิญอบรมหลักสูตรกฎหมายควบคุมอาคาร

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายผังเมือง

กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายการขุดดินและถมดิน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
https://drive.google.com/file/d/0B8jcSZBzq_UxZ0NZZ0twaXpzNjQ/view?usp=sharing***********
Facebook : https://www.facebook.com/thailocalcivil/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCAUxryjzmwYrZUeQ6Kl-irA?sub_confirmation=1

กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้

https://drive.google.com/open?id=0B8jcSZBzq_UxdlNsN0Y3Zl8tUXM

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้


https://drive.google.com/open?id=0B8jcSZBzq_UxTnpZYzJMMFNXUnM


ขอเชิญอบรมประมาณราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ.แพร่

  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย    


จัดดำเนินการโครงการฝีกอบรมหลักสูตร“การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมาณราคางานก่อสร้าง/การทบทวนและการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และ การพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๐”  รุ่นที่ ๘

ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท


บรรยากาศการอบรม รุ่นที่ 4 พัทยาใต้


อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ที่พัทยาใต้


มท.1 ลงนามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกของท้องถิ่นประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก ของท้องถิ่น มท.1 ลงนามแล้ว ส่วนแนวทางการคัดเลือก ต้องรอกฏหมายลูก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อีกที


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธรัฐบาลเตรียมปรับขึ้นภาษี VAT 1% ย้ำรัฐบาลไม่ซ้ำเติมประชาพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวว่า…พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 เพื่อเพิ่มรายได้รัฐ ในช่วงที่กล่าวปราศรัยระหว่างลงพื้นที่และพบปะประชาชนที่ จ.ปราจีนบุรี ว่า เรื่องดังกล่าวอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรี จึงมีการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้อง เพราะนายกฯ เพียงต้องการชี้ให้เห็นว่า เมื่อประชาชนเสนอข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือมายังรัฐบาลหลายเรื่อง แต่รายได้หลักของรัฐบาลมาจากการเก็บภาษีแต่เพียงอย่างเดียว แล้วจะนำเงินที่ไหนไปจ่าย ฉะนั้น หากประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ หรือได้รับเงินจากภาครัฐ ประชาชนก็ต้องรู้จักเสียสละด้วย โดยได้ยกตัวอย่างว่า หากประชาชนจ่ายภาษี VAT เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ก็จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 100,000 ล้านบาท

“ยืนยันว่านายกฯ ไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษีดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะไม่มีรัฐบาลไหนที่จะออกนโยบายซ้ำเติมประชาชนในขณะที่ทุกคนเดือดร้อนเนื่องจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ดังนั้น จึงอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม และหวังว่าคงไม่มีผู้ใดหยิบฉวยโอกาสนี้ กระพือข่าวโจมตีว่ารัฐบาลถังแตก เพื่อลดความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้น

กำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่บรรจุเป็นพนักงานราชการ มาตรา 8 ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน

ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 กำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่บรรจุเป็นพนักงานราชการ มาตรา 8 ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน เว้น แต่เป็นความผิด ลหุโทษ หรือกระทำโดยประมาท เท่านั้น โทษอาญาอื่นๆ แม้ติดคุกเพียงวันเดียวก็รับราชการไม่ได้
แต่ปัจจุบันนี้มีการแก้ไข ระเบียบใหม่ ในปี 60 ให้ยกเลิกข้อความนั้น แล้ว และกำหนดใหม่ว่า แม้เคยติดคุกมาแล้ว (ทุกคดี) ถ้าพ้นโทษมาแล้ว เกิน 5 ปี ก็สามารถเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตาม กฎ ก.พ ได้
นับเป็นโอกาสดี ให้โอกาสแก่ผู้กลับตัวกลับใจ