ความผิดทางละเมิด พ.ศ.2539


การเดินทางไปราชการต่างประเทศมีแนวทางในการขออนุมัติอย่างไร

คำถาม : การเดินทางไปราชการต่างประเทศมีแนวทางในการขออนุมัติอย่างไร

คำตอบ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13 (3) กำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติ ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง เดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขออนุมัติประกอบด้วย 1. หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติ 2. หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดการเดินทาง/ศึกษาดูงาน
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

รวมคำถามการจัดตั้ง-ยกฐานะ อปท. (จากกรมส่งเสริมฯ)

คำถาม : การจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
คำตอบ : หลักเกณฑ์การจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง (๑) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลนคร (๑) ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลจะแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลหรือรับพื้นที่บางส่วนของเทศบาลมารวมด้วยได้หรือไม่ ถ้าได้มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ได้ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) ประชาชนในพื้นที่ที่จะขอแยกพื้นที่บางส่วน ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลรายงานนายอำเภอในพื้นที่ (๔) นายอำเภอจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน ตามระเบียบฯ (๕) ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ชุด ดังนี้ (๕.๑)แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานซึ่งผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ (๕.๒)สำเนารายงานการประชุมสภาทั้งสองแห่ง (๕.๓) ประกาศผลการสำรวจเจตนารมณ์ตามแบบ สจร. ๑๑ (๕.๔)แผนที่แนวเขต (มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐) และคำบรรยายแนวเขตแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะขอไปรวมกับเทศบาลได้หรือไม่ ถ้าได้ มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: ได้ โดยมีเงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (๑) มีพื้นที่ติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน (๒) ให้อำเภอจัดประชุมราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและราษฎรในเขตเทศบาลที่จะรับรวม ว่ามีความประสงค์จะไปรวมหรือจะรับรวมหรือไม่ (๓) หากประชาชนเสียงข้างมากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและประชาชนในเขตเทศบาลที่จะรับรวม มีความประสงค์ที่จะไปรวมและรับรวม ให้จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป (๓.๑) สำเนารายงานการประชุม ตามข้อ (๒) (๓.๒) คำบรรยายแนวเขตและแผนที่แนวเขตใหม่ ขนาด ๑:๕๐๐๐๐ (๓.๓) ข้อมูลเบื้องต้นในการรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล (๓.๔) ความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและสภาเทศบาลที่จะรับรวม (๓.๕) ความเห็นของอำเภอและจังหวัด
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]