ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร


หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘ (โบนัส)  • กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ว่าต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอรับการประเมินแห่งนั้น ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน

   

  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ

  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ  ขยายเวลาให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา

  ขยายเวลาให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนจากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)  การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)

  การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)


   

  ข่าวจากประธานรักษาการ

  เรียน. พี่น้องช่างทุกท่าน.

  การรวมตัวกันครั้งนี้. เป็นการสานต่องานของ สมาพันธ์ช่าง อปท. แห่งประเทศไทย. โดยคณะกรรมการชุดเดิม หมดวาระลงทั้งหมด. ถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการคัดเลือกประธานสมาพันธ์ช่างและคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีทีมงานที่เข้มแข็ง กระจายทุกภาค ดังนั้นงานรวมตัวครั้งนี้เป็นความคิดของทีมงานกรรมการชุดเดิมรวมทั้งผมประธานสมาพันธ์ช่าง. อยากเห็นพวกเรารวมกลุ่มให้เข้มแข็ง. หวังเพียงให้ความรู้ที่ชัดเจนและแนวทางที่ถูกต้องในการทำงาน. งานนี้จึงไม่มีอะไรแอบแฝง. ทุกคนที่เป็นคณะทำงานครั้งนี้. ทำเพื่อพี่น้องชาวช่างด้วยความจริงใจ. ท่านใดมีข้อสงสัย. ประสานงาน

  ตรงมาที่ผมได้เลยครับ. 0830600024
  กิตติศักดิ์. หริวงศ์จงเจริญ.
  ผอ. กองช่าง. อบต.หนองกระทุ่ม.
  กำแพงแสน. นครปฐม.

  ประกวดโลโก้สมาพันธ์ ช่างฯ

  เรื่อง การจัดประกวดโลโก้สมาพันธ์ ช่างฯ

  ด้วยสมาพันธ์ช่างฯต้องการโลโก้เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ประจำสมาพันธ์ฯ ในการนี้จึงขอให้ผู้ที่สนใจ ได้ออกแบบโลโก้สมาพันธ์ฯ โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  1. ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติราชการในกองช่าง สำนักช่าง
  2. ห้ามมิให้เลียนแบบหรือคัดลอกแบบจากหน่วยงานอื่น
  3. ส่งแบบโลโก้เป็นไฟล์ขนาดไม่น้อยกว่า 500x500 .px เป็นไฟล์นามสกุล .psd , .jpg , .png ทั้ง 3 นามสกุลมายังอีเมล์ thailocalcivil@gmail.com ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน
  4. หมดเขตการส่งผลงานเข้าประกวด 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.
  4. รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 3,000 บาท

  #สมาพันธ์ช่างฯ