การเดินทางไปราชการต่างประเทศมีแนวทางในการขออนุมัติอย่างไร

คำถาม : การเดินทางไปราชการต่างประเทศมีแนวทางในการขออนุมัติอย่างไร

คำตอบ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13 (3) กำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติ ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง เดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขออนุมัติประกอบด้วย 1. หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติ 2. หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดการเดินทาง/ศึกษาดูงาน
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น