รวมคำถามการจัดตั้ง-ยกฐานะ อปท. (จากกรมส่งเสริมฯ)

คำถาม : การจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
คำตอบ : หลักเกณฑ์การจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง (๑) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลนคร (๑) ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลจะแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลหรือรับพื้นที่บางส่วนของเทศบาลมารวมด้วยได้หรือไม่ ถ้าได้มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ได้ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) ประชาชนในพื้นที่ที่จะขอแยกพื้นที่บางส่วน ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลรายงานนายอำเภอในพื้นที่ (๔) นายอำเภอจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน ตามระเบียบฯ (๕) ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ชุด ดังนี้ (๕.๑)แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานซึ่งผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ (๕.๒)สำเนารายงานการประชุมสภาทั้งสองแห่ง (๕.๓) ประกาศผลการสำรวจเจตนารมณ์ตามแบบ สจร. ๑๑ (๕.๔)แผนที่แนวเขต (มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐) และคำบรรยายแนวเขตแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะขอไปรวมกับเทศบาลได้หรือไม่ ถ้าได้ มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: ได้ โดยมีเงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (๑) มีพื้นที่ติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน (๒) ให้อำเภอจัดประชุมราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและราษฎรในเขตเทศบาลที่จะรับรวม ว่ามีความประสงค์จะไปรวมหรือจะรับรวมหรือไม่ (๓) หากประชาชนเสียงข้างมากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและประชาชนในเขตเทศบาลที่จะรับรวม มีความประสงค์ที่จะไปรวมและรับรวม ให้จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป (๓.๑) สำเนารายงานการประชุม ตามข้อ (๒) (๓.๒) คำบรรยายแนวเขตและแผนที่แนวเขตใหม่ ขนาด ๑:๕๐๐๐๐ (๓.๓) ข้อมูลเบื้องต้นในการรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล (๓.๔) ความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและสภาเทศบาลที่จะรับรวม (๓.๕) ความเห็นของอำเภอและจังหวัด
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2559 02:36

    ในตำบลเดียวกันมี2เทศบาล คือเทศบาลจากสุขาเดิม ในตลาด และเทศบาลรอบตลาดยกฐานะจากอบต.เดิม ต้องรวมกันหรือไม่ ถ้าแต่ละเทศบาลมีประชากรและรายได้เกินที่ระเบียบกำหนด และการนับประชากรหมายถึงประชากรทั้งหมดหรือผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง ขอบคุณครับ

    ตอบลบ