ความผิดทางละเมิด พ.ศ.2539


การเดินทางไปราชการต่างประเทศมีแนวทางในการขออนุมัติอย่างไร

คำถาม : การเดินทางไปราชการต่างประเทศมีแนวทางในการขออนุมัติอย่างไร

คำตอบ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13 (3) กำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติ ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง เดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขออนุมัติประกอบด้วย 1. หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติ 2. หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดการเดินทาง/ศึกษาดูงาน
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

รวมคำถามการจัดตั้ง-ยกฐานะ อปท. (จากกรมส่งเสริมฯ)

คำถาม : การจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
คำตอบ : หลักเกณฑ์การจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง (๑) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลนคร (๑) ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป และ (๒) มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลจะแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลหรือรับพื้นที่บางส่วนของเทศบาลมารวมด้วยได้หรือไม่ ถ้าได้มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ได้ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) ประชาชนในพื้นที่ที่จะขอแยกพื้นที่บางส่วน ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลรายงานนายอำเภอในพื้นที่ (๔) นายอำเภอจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน ตามระเบียบฯ (๕) ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ชุด ดังนี้ (๕.๑)แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานซึ่งผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ (๕.๒)สำเนารายงานการประชุมสภาทั้งสองแห่ง (๕.๓) ประกาศผลการสำรวจเจตนารมณ์ตามแบบ สจร. ๑๑ (๕.๔)แผนที่แนวเขต (มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐) และคำบรรยายแนวเขตแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะขอไปรวมกับเทศบาลได้หรือไม่ ถ้าได้ มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: ได้ โดยมีเงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (๑) มีพื้นที่ติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน (๒) ให้อำเภอจัดประชุมราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและราษฎรในเขตเทศบาลที่จะรับรวม ว่ามีความประสงค์จะไปรวมหรือจะรับรวมหรือไม่ (๓) หากประชาชนเสียงข้างมากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและประชาชนในเขตเทศบาลที่จะรับรวม มีความประสงค์ที่จะไปรวมและรับรวม ให้จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป (๓.๑) สำเนารายงานการประชุม ตามข้อ (๒) (๓.๒) คำบรรยายแนวเขตและแผนที่แนวเขตใหม่ ขนาด ๑:๕๐๐๐๐ (๓.๓) ข้อมูลเบื้องต้นในการรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล (๓.๔) ความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไปรวมและสภาเทศบาลที่จะรับรวม (๓.๕) ความเห็นของอำเภอและจังหวัด
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร


หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘ (โบนัส)  • กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ว่าต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอรับการประเมินแห่งนั้น ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน

   

  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ

  การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ  ขยายเวลาให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา

  ขยายเวลาให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนจากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)  การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)

  การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)


   

  ข่าวจากประธานรักษาการ

  เรียน. พี่น้องช่างทุกท่าน.

  การรวมตัวกันครั้งนี้. เป็นการสานต่องานของ สมาพันธ์ช่าง อปท. แห่งประเทศไทย. โดยคณะกรรมการชุดเดิม หมดวาระลงทั้งหมด. ถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการคัดเลือกประธานสมาพันธ์ช่างและคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีทีมงานที่เข้มแข็ง กระจายทุกภาค ดังนั้นงานรวมตัวครั้งนี้เป็นความคิดของทีมงานกรรมการชุดเดิมรวมทั้งผมประธานสมาพันธ์ช่าง. อยากเห็นพวกเรารวมกลุ่มให้เข้มแข็ง. หวังเพียงให้ความรู้ที่ชัดเจนและแนวทางที่ถูกต้องในการทำงาน. งานนี้จึงไม่มีอะไรแอบแฝง. ทุกคนที่เป็นคณะทำงานครั้งนี้. ทำเพื่อพี่น้องชาวช่างด้วยความจริงใจ. ท่านใดมีข้อสงสัย. ประสานงาน

  ตรงมาที่ผมได้เลยครับ. 0830600024
  กิตติศักดิ์. หริวงศ์จงเจริญ.
  ผอ. กองช่าง. อบต.หนองกระทุ่ม.
  กำแพงแสน. นครปฐม.

  ประกวดโลโก้สมาพันธ์ ช่างฯ

  เรื่อง การจัดประกวดโลโก้สมาพันธ์ ช่างฯ

  ด้วยสมาพันธ์ช่างฯต้องการโลโก้เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ประจำสมาพันธ์ฯ ในการนี้จึงขอให้ผู้ที่สนใจ ได้ออกแบบโลโก้สมาพันธ์ฯ โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  1. ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติราชการในกองช่าง สำนักช่าง
  2. ห้ามมิให้เลียนแบบหรือคัดลอกแบบจากหน่วยงานอื่น
  3. ส่งแบบโลโก้เป็นไฟล์ขนาดไม่น้อยกว่า 500x500 .px เป็นไฟล์นามสกุล .psd , .jpg , .png ทั้ง 3 นามสกุลมายังอีเมล์ thailocalcivil@gmail.com ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน
  4. หมดเขตการส่งผลงานเข้าประกวด 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.
  4. รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 3,000 บาท

  #สมาพันธ์ช่างฯ