บทความ

เลื่อนวันอบรมและประชุมใหญ่

บรรยากาศการอบรม รุ่นที่ 4 พัทยาใต้

มท.1 ลงนามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกของท้องถิ่น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธรัฐบาลเตรียมปรับขึ้นภาษี VAT 1% ย้ำรัฐบาลไม่ซ้ำเติมประชาพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวว่า…

กำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่บรรจุเป็นพนักงานราชการ มาตรา 8 ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ความผิดทางละเมิด พ.ศ.2539

การเดินทางไปราชการต่างประเทศมีแนวทางในการขออนุมัติอย่างไร

รวมคำถามการจัดตั้ง-ยกฐานะ อปท. (จากกรมส่งเสริมฯ)

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร

หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘ (โบนัส)

การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ