ข่าวปักหมุด

เปิดลงทะเบียนรอบสอง!!!
ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน!!!จ้างออกแบบ


เปิดลงทะเบียนรอบสอง ภาคีวิศวกร (พิเศษ) สามัญวิศวกร

#เปิดลงทะเบียนรอบสอง!!!


     สำหรับผู้ที่พลาดในการลงทะเบียนอบรมครั้งแรก สมาพันธ์ฯได้เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง


     แบบตอบรับผู้สนใจเข้ารับการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็น ภาคีวิศวกร (พิเศษ)
https://drive.google.com/open?id=1Lmz0y0OsX-7HAw4mRlXF9zurGMqEqiDW_5PD8c_GM1I

     แบบตอบรับผู้สนใจเข้ารับการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
https://drive.google.com/open?id=1UIOoTPgDNJhQ_AsrPqCQyoKTqsq5zu3M-mXW4dW2pjw#ตรวจสอบรายชื่อ #รอบที่2


สำเนาของ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ของเข้าอบรม ภาคีวิศวกรพิเศษ (การตอบกลับ)

อ่านรายละเอียดที่นี่


สำเนาของ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ของเข้าอบรม สามัญวิศวกร (การตอบกลับ)

อ่านรายละเอียดที่นี่


อบรมเตรียมความพร้อม​ ในการขอรับใบอนุญาต​ ภาคีวิศวกรพิเศษ​ และ​ สามัญวิศวกร

//ผลการประชุมร่วมหารือเรื่องการยกระดับวิชาชีพของช่างท้องถิ่น
🖋️สภาวิศวกร​ กรมส่งเสริมฯ​ และสมาพันธ์ช่าง​ ได้ประชุมหารือกันเรื่องปัญหาของการทำงานวิชาชีพของช่างท้องถิ่น​ สืบเนื่องมาจากการประชุมในครั้งที่แล้ว​ ผมขอสรุปผลของวันนี้ในเบื้องต้นดังนี้ครับ
1.จะมีการทำ​ MOU​ ร่วมกัน​ ระหว่างสภาวิศวกรและกรมส่งเสริม​ เพื่อดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อม​ ในการขอรับใบอนุญาต​ ภาคีวิศวกรพิเศษ​ และ​ สามัญวิศวกร
2.การอบรมจะดำเนินการโดยกรมส่งเสริม​ วิทยากร​ คือ​ สภาวิศวกร​ กรม​โยธา​ กรมบัญชีกลาง​
3.เบื้องต้น​ จะเริ่มประมาณปลายเดือน​ ก.ค.​ นี้​ หากทุกอย่างพร้อม
4.ระยะเวลาอบรมประมาณ3วันสำหรับ​ภาคีพิเศษ​ สำหรับสามัญจะเพิ่มเนื้อหาการออกแบบและคำนวณอีก1วัน​ รวม4​วัน
5.หลังจากอบรมแล้ว​ จะเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอนของสภาวิศวกร
**สิ่งที่สมาพันธ์นำเสนอคือ​ การนำวิชาชีพไปปฏิบัติงานของท้องถิ่น​ จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ​ สร้างมาตรฐาน​ และยกระดับความสามารถของเรา​ขึ้น​ จึงขอให้สภาพิจารณา​ เน้นเรื่องเนื้อหาหลักสูตร​ ความเข้มข้น​ ตรงประเด็น​ เพื่อให้การอบรมครั้งนี้เป็นผลบวกกับทุกท่าน​ สำหรับความชัดเจน​ วันเวลา​ เนื้อหาหลักสูตร​ รอติดตามกันต่อในเดือ​น​ มิ.ย.​ นี้ครับ​ ขอบคุณครับ

นายกิตติศักดิ์​ หริวงศ์จงเจริญ
ประธานสมาพันธ์ช่างฯ
28​ พ.ค.​ 2561ขอเชิญอบรมหลักสูตรกฎหมายควบคุมอาคาร

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายผังเมือง

กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายการขุดดินและถมดิน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
https://drive.google.com/file/d/0B8jcSZBzq_UxZ0NZZ0twaXpzNjQ/view?usp=sharing***********
Facebook : https://www.facebook.com/thailocalcivil/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCAUxryjzmwYrZUeQ6Kl-irA?sub_confirmation=1

กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้

https://drive.google.com/open?id=0B8jcSZBzq_UxdlNsN0Y3Zl8tUXM

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร จึงออกข้อบังคับไว้


https://drive.google.com/open?id=0B8jcSZBzq_UxTnpZYzJMMFNXUnM