หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกร (พิเศษ) รุ่นที่ 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเชิญอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม"

***หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกร (พิเศษ) รุ่นที่ 1

หนังสือแจ้ง อปท. >>> https://drive.google.com/open?id=12aCwq3oKkYnVnK-bjdKiAHIL-It_u1sV

รายชื่อภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 1 >>>https://drive.google.com/open?id=1G4em5CS3QKCNzIj1-Zf3f2aeo_pOiZGd

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม >>>https://drive.google.com/open?id=1M94ibM_IS0CkLTBPHadPu2QSMsCnd8zx

หลักสูตรการอบรม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ >>> https://drive.google.com/open?id=1ZniBc_3OI0Kv4lri3S7F0DIZPabdEHvT

ตารางสอน ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ >>>https://drive.google.com/open?id=1CS2L9En4eBD8P8HnTeKT-Et-6ZriKTeU

กำหนดการอบรม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (1) >>>https://drive.google.com/open?id=1nCk8c5x23jfkb9VIFBFNNzwX1geCtJQ8

หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเชิญอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม"

หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1
ดาวน์โหลดหนังสือ >>> https://drive.google.com/open?id=1Amu2_KI6jy7uxDzrtKMoDmR-Pq-an_-K

หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร >>> https://drive.google.com/open?id=1hmku15BjoT6RYHRMWswaUKCdvKaerG9-

รายชื่อ สามัญวิศวกร รุ่นที่ 1 >>>https://drive.google.com/open?id=17-eBToAhPXxgumaOuOmo1XtQl-uMzXss

แบบตอบรับ ระดับสามัญวิศวกร >>> https://drive.google.com/open?id=1SA83jajJBIForw6_hXK_8nQtg9EZ3NgG

ตารางสอน ระดับสามัญวิศวกร >>>https://drive.google.com/open?id=1pfcwBm6UAXV_qFegoPVXeoksO5ztA5ss

เปิดลงทะเบียนอบรม(วิศวกรพิเศษ) สามัญวิศวกร ใหม่ทั้งหมด ยกเลิกการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา

เปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ยกเลิกการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา ให้ลงทะเบียนออนไลน์กับเว็บ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่เดียว
636 พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) *ไม่มีใบอนุญาตฯ มีทั้งสิ้น 4 รุ่น648 พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร)*มีใบอนุญาตฯ มีทั้งสิ้น 3 รุ่น

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ >>> http://118.175.70.208/online/

หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ให้เลือกใช้วิธีตอบรับเอกสาร
ลงทะเบียนตอบรับดาวน์โหลดเอกสาร >>> https://drive.google.com/open?id=1NgkyX3xoGH78KMN5b5bmUVztsZfFZXXq แล้วส่งอีเมล์มายัง lovei9@hotmail.com สอบถาม ติดต่อ 0906780186 หรือ 0906780189การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

คำแนะนำในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.เป็นสมาชิกสภาวิศวกร

2.ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับลักษณะงาน

     - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องมีผลงานในลักษณะที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่าสองปี

     - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม ที่ผู้ยื่นขอจะต้องมีผลงานและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานที่ขอไม่น้อยกว่า 4 ปี

     - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม ที่ผู้ยื่นขอจะต้องมีผลงานและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานที่ขอไม่น้อยกว่า 6 ปี

     - วุฒิประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมหรือวุฒิต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลงานในลักษณะงานที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 10

3. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งลักษณะงานเท่าที่มี ความรู้ความชำนาญในด้านนั้น ๆ ถ้าประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษในงานลักษณะอื่น ๆ อีก ให้ยื่นคำขอใหม่

4. เมื่อผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาสอบสัมภาษณ์ และ/ หรือ ส่งทดสอบข้อเขียน ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบข้อเขียน หากประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตในงานลักษณะเดิม สามารถยื่นคำขอใหม่ได้ภายหลังจากวันที่ยื่นคำขอครั้งก่อนไม่น้อยกว่าหกเดือน

5. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยเกณฑ์การผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

6. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ต้องสมัครภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้รับการอบรมและทดสอบความ พร้อมฯ

7. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา

8. สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ
     1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 1 ชุด

     3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โดยเขียนชื่อ - สกุล หลังรูปทุกรูป)

     4. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ขอรับใบ อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด โดยกรอกเฉพาะผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ขอใบอนุญาตเท่านั้น และต้องเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาหรือแขนงเดียวกันกับผู้ที่ขอ รับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง

     5. สำเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ (เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตหน้าที่สองส่วนบน) โดยเจ้าของใบอนุญาตฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตัวเอง

     6. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดตามข้อ (3.3)

** หมายเหตุ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือเดินทางตัวจริง และมีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน (Work Permit) มาประกอบการพิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     ชุดคำขอสมัคร สมาชิกพร้อมการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

     หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

อบรมเตรียมความพร้อม​ ในการขอรับใบอนุญาต​ ภาคีวิศวกรพิเศษ​ และ​ สามัญวิศวกร

//ผลการประชุมร่วมหารือเรื่องการยกระดับวิชาชีพของช่างท้องถิ่น
🖋️สภาวิศวกร​ กรมส่งเสริมฯ​ และสมาพันธ์ช่าง​ ได้ประชุมหารือกันเรื่องปัญหาของการทำงานวิชาชีพของช่างท้องถิ่น​ สืบเนื่องมาจากการประชุมในครั้งที่แล้ว​ ผมขอสรุปผลของวันนี้ในเบื้องต้นดังนี้ครับ
1.จะมีการทำ​ MOU​ ร่วมกัน​ ระหว่างสภาวิศวกรและกรมส่งเสริม​ เพื่อดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อม​ ในการขอรับใบอนุญาต​ ภาคีวิศวกรพิเศษ​ และ​ สามัญวิศวกร
2.การอบรมจะดำเนินการโดยกรมส่งเสริม​ วิทยากร​ คือ​ สภาวิศวกร​ กรม​โยธา​ กรมบัญชีกลาง​
3.เบื้องต้น​ จะเริ่มประมาณปลายเดือน​ ก.ค.​ นี้​ หากทุกอย่างพร้อม
4.ระยะเวลาอบรมประมาณ3วันสำหรับ​ภาคีพิเศษ​ สำหรับสามัญจะเพิ่มเนื้อหาการออกแบบและคำนวณอีก1วัน​ รวม4​วัน
5.หลังจากอบรมแล้ว​ จะเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอนของสภาวิศวกร
**สิ่งที่สมาพันธ์นำเสนอคือ​ การนำวิชาชีพไปปฏิบัติงานของท้องถิ่น​ จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ​ สร้างมาตรฐาน​ และยกระดับความสามารถของเรา​ขึ้น​ จึงขอให้สภาพิจารณา​ เน้นเรื่องเนื้อหาหลักสูตร​ ความเข้มข้น​ ตรงประเด็น​ เพื่อให้การอบรมครั้งนี้เป็นผลบวกกับทุกท่าน​ สำหรับความชัดเจน​ วันเวลา​ เนื้อหาหลักสูตร​ รอติดตามกันต่อในเดือ​น​ มิ.ย.​ นี้ครับ​ ขอบคุณครับ

นายกิตติศักดิ์​ หริวงศ์จงเจริญ
ประธานสมาพันธ์ช่างฯ
28​ พ.ค.​ 2561ขอเชิญอบรมหลักสูตรกฎหมายควบคุมอาคาร

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายผังเมือง

กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายการขุดดินและถมดิน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
https://drive.google.com/file/d/0B8jcSZBzq_UxZ0NZZ0twaXpzNjQ/view?usp=sharing***********
Facebook : https://www.facebook.com/thailocalcivil/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCAUxryjzmwYrZUeQ6Kl-irA?sub_confirmation=1